Vedtekter

 

Vedtatt på årsmøte den 25. februar 2015

 

§ 1. ØSTENSJØ SKOLES MUSIKKORPS

Østensjø Skoles Musikkorps, heretter benevnt ØSM, er gjennom Oslo Krets tilsluttet Norges Musikkorps Forbund. (NMF).  Kretsens og Forbundets vedtekter gjelder for korpset i tillegg til disse vedtekter. Korpsets vedtekter gjelder foran andre vedtekter.

ØSM er en frivillig organisasjon som forholder seg til de offentlige lover og regler som gjelder for slik virksomhet.


§ 2. FORMÅL

ØSMs formål er:

 • å vekke og fremme interessen for musikk, og å utvikle de musikalske evner og ferdigheter hos de utøvende medlemmer.
 • å medvirke til utviklingen av et godt miljø med sunne interesser og godt kameratskap mellom medlemmene.
 • å bidra til å fremme interessen for musikk i skolekretsen.


§ 3 OPPGAVER

Korpset skal arbeide for sitt formål ved

 • å sørge for opplæring av de utøvende medlemmer, praktisk og teoretisk etter behov, enkeltvis, i grupper og i samspill.
 • å fremføre god musikk i lokalmiljøet og ellers.
 • å delta ved stevner, konserter, andre arrangement, og ved selv å arrangere slike.
 • å arrangere sosiale samvær, turer, m.v. for medlemmene i den utstrekning det finnes tjenelig og med særlig tanke på utviklingen av et godt miljø og kameratskap.


§ 4 KORPSETS ORGANER

Korpsets organer er følgende:

 • Årsmøtet, som er ØSMs øverste organ.
 • Medlemsmøte, som er styrets rådgivende organ.
 • Styret, som forestår den daglige drift.
 • Musikantrådet, som er musikantenes eget organ.

§ 4.1. ÅRSMØTE

 • Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.
 • Til årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, innkalles alle medlemmer med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste for møtet.
 • Saker til behandling på årsmøtet må fremmes gjennom styret. Saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende innen utgangen av desember måned.
 • Styret plikter å legge rettidig innkomne saker fram på årsmøtet.
 • Styrets årsberetning, regnskap og innkommende saker til behandling på årsmøtet skal sendes ut sammen med innkallingen.

Ordinært årsmøte behandler og godkjenner følgende saker i nevnte rekkefølge:

 • Registrering
 • Åpning av årsmøtet
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av protokollfører
 • Valg av 2 stykker til å signere protokollen
 • Valg av møteleder
 • Årsberetning fra styret.
 • Regnskap med revisjonsberetning.
 • Budsjett for kommende sesong med forslag til kontingent.
 • Vedtektsendringer.
 • Innkommende saker
 • Valg.

Valg av verv:

Alle verv velges for to år, med unntak for styrets leder som velges for ett år om gangen.
Valgene bør skje slik at ikke alle som er på valg, er på valg i samme år.
Ingen bør inneha flere verv samtidig.

Årsmøtet velger:

 • leder
 • nestleder
 • sekretær
 • kasserer
 • to styremedlemmer
 • en vararepresentant til styret.

Valgene skjer slik at kasserer og styremedlemmene velges i år med partall, de øvrige i år med oddetall.

 • 2 revisorer.
 • 2 representanter til valgkomiteen.

Årsmøtet skal også foreta valg av:

 • Korpsledere.
 • Medlemmer til støttekomiteen.
 • Materialforvaltere.

 

 • Årsmøtet skal også velge representanter til de utvalg og komiteer som styret måtte be valgkomiteen skaffe medlemmer til. Dette kan være turkomite, loppekomite, web-ansvarlig, redaktører, tirsdagskoordinator osv.
 • Antall representanter i de enkelte komiteer og utvalg må vurderes ut fra antall medlemmer og behov til enhver tid.
 • Alle valgte representanter, uavhengig av verv, plikter å utføre sitt verv til første ordinære årsmøte.

Stemmeregler for årsmøte og medlemsmøter

 • Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke for vedtektsendringer og oppløsning behandlet i § 9 og § 10.
 • Stemmerett har alle fremmøtte medlemmer som har fylt 12 år, og som ikke har økonomiske restanser til ØSM på møte dagen. Eventuelt bør kvitteringer medbringes.
 • Nedre aldersgrense for å velges til ett verv på årsmøte er nå endret til 12 år.
 • Styret deltar ikke ved voteringen over årsberetning og regnskap.
 • Hvis noen ønsker det, skal valgene skje skriftlig.
 • Medlemmer under 12 år kan møte uten stemmerett.

Ekstraordinært årsmøte

 • Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 ukes varsel når styret ønsker det eller hvis det kreves av minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene. Innkallingen skal angi hvilke(n) sak(er) som skal opp til behandling.
 • Stemmeregler på ekstraordinært årsmøte er som for ordinært årsmøte.


§ 4.2. MEDLEMSMØTER

 • Styret skal innkalle til medlemsmøter i den utstrekning det finner det nødvendig. Det skal arrangeres minst ett møte om høsten og minst ett møte om våren, i tillegg til årsmøtet.
 • Til medlemsmøtene innkalles alle medlemmer med minst 2 ukers varsel. Agenda skal følge innkallingen.
 • Agendaen skal inneholde et punkt for eventuelle saker hvor alle medlemmer har anledning til å ta opp saker
 • På medlemsmøtene skal styret holde medlemmene orientert om korpsets drift, økonomi, planene for tiden fremover, innbydelser til stevner/andre arrangement, planlegging av turer, o.s.v.
 • Vedtak på medlemsmøte er bindende for styret. Styret skal likevel ha rett til, hvis det ikke bifaller vedtaket, å innkalle til nytt medlemsmøte innen 14 dager for fornyet behandling av vedkommende sak. Vedtaket er ikke gyldig før etter at saker på denne måten er behandlet for annen gang. Innkalling til slikt nytt møte skal inneholde opplysning om hvilke(n) sak(er) som skal opp til fornyet behandling.
 • Medlemsmøtene skal arrangeres med tanke på at det også skal bidra til å styrke samhold og vennskap mellom medlemmene.
 • Stemmeregler på medlemsmøte er som for årsmøte.


§ 4.3. STYRET

Styrets sammensetning.

Korpset ledes av et styre på 7 personer, valgt slik:

 • Leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer valgt av årsmøtet, samt en representant valgt av og blant korpslederne.

 I tillegg har følgende representanter møterett, og skal innkalles:

 • en representant valgt av og blant støttekomiteens medlemmer,
 • en representant valgt av og blant materialforvalterne,
 • en representant for skolen,
 • to tillitsvalgte for musikantene,
 • styrets vararepresentant valgt av årsmøtet, men uten stemmerett ved fulltallig styre,
 • hoveddirigenten.

Alle representanter har tale- og forslagsrett.

For øvrig kan styret invitere hvem de vil til styremøtene.

Styremøter

 • Styret møtes når leder eller nestleder innkaller til møte eller når det ønskes av minst 3 styremedlemmer.
 • Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder er tilstede og når minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.
 • Avstemninger avgjøres med simpelt flertall.
 • Ved stemmelikhet har leder, eller nestleder i leders fravær, dobbeltstemme.

Styrets oppgaver

 • Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak medlemsmøter og årsmøtet har fattet, herunder disse vedtekter.
 • Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det har behov for.
 • Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
 • Styret skal sørge for at alle musikanter og foresatte gjøres kjent med de plikter medlemskapet medfører. Det skal særlig gjøres kjent plikten til fremmøte til instruksjon, øvelser og arrangement, ansvaret for riktig forvaring, vedlikehold og behandling av lånte instrumenter, uniform og annet utstyr, de ordensregler som gjelder, m.v.
 • Styret skal utarbeide og gjøre kjent ordensregler / instrukser for musikantene, og for de respektive utvalg og komiteer.
 • Foresatte skal dessuten særlig gjøres kjent med plikten til å delta aktivt i arbeidet for korpsets drift.
 • Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som ha tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige.
 • Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.


§ 4.4.  MUSIKANTRÅD OG MUSIKANTENES TILLITSVALGTE

 • Korpset skal til enhver tid ha et musikantråd bestående av musikanter, fordelt med en representant fortrinnsvis i hvert alderstrinn. Disse velges internt.
 • Musikantrådet er selvstendig, men kan velge en korpsleder som støttespiller og rådgiver.
 • De to eldste i musikantrådet har møterett på styremøter som tillitsvalgte for musikantene.
 • Styret skal hjelpe tillitsmennene til rette, og ta hensyn til deres forslag og meninger i saker hvor dette er naturlig.
 • Musikantrådet avgjør sine saker ved simpelt flertall blant de avgitte stemmer.


§ 5. DIRIGENT / INSTRUKTØRER

 • Korpset skal ha en hoveddirigent / musikalsk leder.
 • Hoveddirigenten tilsettes av styret, som avtaler dennes godtgjørelse.
 • Hoveddirigenten rapporterer til styret.
 • I samråd med hoveddirigenten tilsetter styret øvrige dirigenter og instruktører i nødvendig utstrekning.
 • Dirigenter og instruktørene rapporterer til hoveddirigenten.
 • Det skal foreligge instruks for dirigenter og instruktører.
 • Det skal opprettes skriftlig avtale ved alle tilsettinger.


§ 6. MEDLEMSKAP

ØSM har følgende medlemmer

 • Musikanter
 • Musikantenes foresatte, heretter benevnt foresatte
 • Støttemedlemmer
 • Æresmedlemmer

Opptak av musikanter

 • Elever ved Østensjø Skole og andre interesserte i skolepliktig alder kan tas opp som medlemmer i ØSM.
 • Styret bestemmer tidspunkt for opptak.
 • Innmelding skal skje skriftlig til styret, på ØSMs innmeldings-skjema, og skal være undertegnet av foresatte.
 • Ved innmelding i ØSM blir musikant(er) automatisk medlem i NMF.

Opptak av foresatte

 • Ved innmelding av musikant(er) registreres de foresatte automatisk som ikke betalende medlemmer.

Opptak av støttemedlemmer

 • Enhver person kan tas opp som støttemedlem i ØSM.

Om medlemskap

 • Musikanter og foresatte plikter å delta aktivt i korpsets drift.
 • Instruksjon og øvelser for musikantene følger skoleåret med avbrudd i skolens ferier.
 • Turer, stevnedeltakelse eller andre arrangement i skolens ferier godkjennes av medlemsmøte.
 • Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registrerers i NMFs database.

Musikanter plikter å

 • møte til korpsets aktiviteter.
 • å overholde gjeldende ordensregler.
 • behandle utleverte effekter riktig og forsvarlig.
 • En kan være musikant i ØSM til 31. juli det året en fyller 19 år.
 • Musikanter kan, med styrets samtykke, medvirke i amatørkorps eller ved andre musikalske aktiviteter med instrument utlånt fra korpset.
 • Musikanter i ØSM kan delta i amatørkorps fra det året en fyller 15 år. Musikanter plikter minimum å oppfylle sine forpliktelser i ØSM frem til 1. august det året en fyller 16 år.
 • Musikanter skal prioritere å oppfylle sine forpliktelser i ØSM.
 • Tvister i forbindelse med ovenstående punkter om deltakelse i amatørkorps skal avgjøres av kretsstyret.

Foresatte plikter å

 • sørge for at kontingent som fastsatt på årsmøte blir betalt
 • bidra til drift av korpset
 • sørge for at musikantene møter til korpsets aktiviteter.

Støttemedlemmer plikter å

 • betale kontingent som fastsatt på årsmøte.


Permisjon

Musikant kan etter skriftlig søknad til styret innvilges permisjon i spesielle tilfeller etter følgende retningslinjer

 • Permisjon som innebærer at oppsatte timer til enkeltinstruksjon ikke benyttes medfører at kontingenten kan reduseres til 50 % for de gjeldende terminer.
 • For permisjon som medfører at oppsatte timer til enkeltinstruksjon benyttes kan det ikke innvilges noen reduksjon i kontingenten.

Utmelding

 • Utmelding av musikant skal være skriftlig, på ØSMs utmeldings-skjema og skal være undertegnet av foresatt. Utmelding kan bare skje etter at instrumenter, uniformer og andre effekter som tilhører ØSM er tilbakelevert og etter at alt økonomisk mellomværende er oppgjort.
 • Kontingent slutter ikke å løpe før nevnte betingelser er oppfylt.
 • Foresatte meldes automatisk ut når musikant(er) er utmeldt.
 • Ovenstående bestemmelser gjelder også for de som slutter som følge av oppnådd aldersgrense for medlemskap i ØSM

Eksklusjon, disiplinære tiltak

 • Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, gyldige vedtak, eller er til skade for korpsets aktiviteter.


§ 7 KONTINGENT 

 • Kontingenter fastsettes av årsmøtet.
 • Styret kan fastsette evt. søskenmoderasjon, og kan i særlige tilfeller frita helt eller delvis for kontingent.
 • Styret har plikt til å foreta relevante reaksjoner i forbindelse med manglende innbetaling av kontingenter.


§ 8 ØKONOMI

 • Korpsets regnskapsår følger kalenderåret, og løper fra 1.januar det ene året til 31.desember samme år.
 • Styrets leder, eller to styrerepresentanter tegner ØSM. Styret kan meddele prokura.
 • Styret, som styrende organ, er økonomisk ansvarlig.


§ 9 VEDTEKTSENDRING

 • Disse vedtektene kan bare endres eller gis tillegg av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 av de avgitte stemmer.
 • Hvis styret ikke bifaller slik vedtektsendring, skal de ha rett til å innkalle til ekstraordinært årsmøte innen 14 dager for fornyet behandling av vedtektsendringen. Endringen er ikke gyldig før etter at den på denne måten er behandlet for annen gang.


§ 10 OPPLØSNING

 • Korpset kan bare oppløses etter vedtak av to på hverandre følgende årsmøter, hver gang med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 • Hvis slik oppløsning vedtas tilfaller korpsets eiendeler Østensjø Skole til oppbevaring inntil nytt korps kan stiftes. Hvis slik nystifting ikke har funnet sted innen 5 år fra oppløsningen, avgjør Foreldrenes Arbeids Utvalg ved skolen hvordan eiendelene best kan nyttes til beste for skolekretsens barn og ungdom.